Algemene voorwaarden


Artikel 1. Definities
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door:

Klussenbedrijf Woolthuis, Romeinenstraat 22, 2025 CH Haarlem, hierna te noemen Opdrachtnemer
en
de natuurlijke of rechtspersoon, die een overeenkomst tot koop en/of installatie is aangegaan of aan wie een aanbod/offerte is gedaan, hierna te noemen Opdrachtgever.
b. Klussenbedrijf Woolthuis is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34248086.
c. Onder voorwaarden wordt verstaan deze Algemene Voorwaarden van Opdrachtnemer.
d. Onder overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
e. Onder opdracht wordt verstaan het totaal van de tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen werkzaamheden en/of te leveren materialen.
f. Onder meer- en minderwerk wordt verstaan de door de Opdrachtgever gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen werk die leiden tot verhoging of verlaging van de overeengekomen prijs.

Artikel 2. Offerte en opdrachtverstrekking
a. Offertes gelden uitsluitend voor de termijn die daarin is vermeld. Is geen termijn vermeld, dan geldt een termijn van dertig dagen.
b. Op iedere overeenkomst zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij hier uitdrukkelijk van afgeweken is in het aanbod.
c. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Opdrachtgever. De aanvaarding geschiedt schriftelijk en/of digitaal. Aanvullingen en wijzigingen nadat opdracht is verleend dienen schriftelijk en/of digitaal door Opdrachtnemer te worden bevestigd.
d. Bij annulering voor aanvang van de werkzaamheden, van een door de Opdrachtgever bevestigde opdracht, zal 10% van het offertebedrag aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 3. Levertijd
a. Levertijden in de offerte van Opdrachtnemer zijn indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding.

Artikel 4. Verplichtingen van Opdrachtnemer
a. Opdrachtnemer zal het werk goed, deugdelijk en voor zover mogelijk naar de bepalingen van de overeenkomst en op basis van de van toepassing zijnde verwerkingsrichtlijnen uitvoeren.
b. De werkzaamheden worden verricht op reguliere werkdagen en binnen de normale werktijden van Opdrachtnemer, tenzij anders overeengekomen.
c. Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.
d. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade voor zover deze aan hem aantoonbaar kan worden toegerekend tot een maximum bedrag conform de dekking in de WA—polis van Opdrachtnemer. Dit bedrag zal maximaal € 500.000,= bedragen.
e. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor welke gevolgschade dan ook. Evenmin is Opdrachtnemer aansprakelijk voor schade als gevolg van bevriezing, vervuiling van binnenleidingen, of leiding lekkage, of storingen in het water-, gas- of elektriciteitsnet.

Artikel 5. Verplichtingen van de Opdrachtgever
De Opdrachtgever stelt Opdrachtnemer in de gelegenheid het werk te verrichten. Daartoe dienen in ieder geval de volgende verplichtingen nagekomen te worden:
a. Opdrachtnemer in staat te stellen het werk naar behoren en zonder vertraging uit te laten voeren c.q. Opdrachtnemer onbelemmerde toegang tot het werk.
b. Opdrachtnemer het gebruik van WC, gas, water, elektriciteit te geven, voor rekening van de Opdrachtgever.
c. Zo nodig zorg te dragen voor opslagruimte voor materiaal.
d. Er voor zorg te dragen dat de goederen en objecten in de omgeving waarop geen neerslag of vervuiling mag komen, verwijderd / vastgezet of voldoende afgedekt of afgeplakt worden.
e. Opdrachtgever dient zelf toezicht te houden op de naleving hiervan en vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken hiervoor door derden.

Artikel 6. Prijsvastheid
a. De in de offerte genoemde prijzen zijn gebaseerd op het prijspeil van de offertedatum. Klussenbedrijf Woolthuis behoudt zich het recht voor bij uitvoering later dan 3 maanden na offertedatum de materiaal- en of loonkostenstijging(en) door te berekenen, waarbij er vanuit wordt gegaan dat het loonkosten-bestanddeel 60% bedraagt.
Artikel 7. Meer- en minderwerk
a. Het werk omvat alleen de op de offerte gespecificeerde werkzaamheden.
b. Afwijking(en) van hoeveelheden en oppervlaktes minder dan 10% ten opzichte van de offerte komen niet in aanmerking voor verrekening. Bij grotere afwijkingen zal aanpassing volgen door correctie van hoeveelheden of oppervlaktes en de staffelprijs.
c. Meerwerk omvat enerzijds extra werk doordat opdrachtgever aanvullende wensen heeft op het eerder geoffreerde te realiseren werk. Anderzijds ontstaat meerwerk doordat tijdens de uitvoering duidelijk wordt dat er meer onvoorziene werkzaamheden verricht moeten worden, dan er gespecificeerd is om het geoffreerde eindresultaat te behalen.
d. Meerwerk wordt afgerekend op basis van gewerkte uren en gebruikte materialen.
Artikel 8. Opschorting en intrekken
a. Indien de Opdrachtgever de uitvoering tijdelijk opschort dan wel geheel intrekt op grond van een niet aan de Opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak, dan is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van zijn schade.
b. De te vergoeden schade omvat de voor het gehele werk overeengekomen prijs minus de besparingen die voor Opdrachtnemer uit de opzegging voortvloeien.
Artikel 9. Onvoorziene omstandigheden
a. Wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen, doet Opdrachtnemer hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de Opdrachtgever.
b. Indien Opdrachtnemer de Opdrachtgever niet kan bereiken, dient zij het werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene complicatie onmiddellijk handelen vereist.
c. Eventuele extra kosten die Opdrachtnemer moet maken in verband met een onvoorziene complicatie die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van schade, zullen door de Opdrachtgever worden vergoed.

Artikel 10. Oplevering en tekenen voor oplevering
a. Opdrachtgever zal direct aansluitend aan de beëindiging van de werkzaamheden aanwezig zijn zodat het werk kan worden opgeleverd.
b. De Kosten voor een separate oplevering zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Indien door een derde namens de Opdrachtgever de oplevering wordt afgenomen en het Opleverbewijs wordt getekend wordt dit geacht te zijn gedaan door of namens de Opdrachtgever.
Artikel 11. Herstel gebreken
a. Door de Opdrachtgever na oplevering geconstateerde gebreken dienen binnen 3 dagen schriftelijk en gespecificeerd te worden gemeld aan Opdrachtnemer.
b. Opdrachtnemer beoordeelt de gebreken en gaat na of hij hiervoor aansprakelijk is.
c. Opdrachtnemer heeft het recht zelf herstel uit te voeren voor gebreken waarvoor hij aansprakelijk is.
Artikel 12. Facturering en betaling
a. Facturering vindt plaats voor 100% bij oplevering, tenzij anders is overeengekomen, met een betalingstermijn van 8 dagen.

Artikel 13. Niet nakomen van betalingsverplichtingen
a. Indien de Opdrachtgever niet tijdig betaalt, verkeert hij, zonder verdere ingebrekestelling, in verzuim. Niettemin zendt Opdrachtnemer na het verstrijken van de betalingsdatum als bedoeld in artikel 11 een betalingsherinnering waarin zij de Opdrachtgever op zijn verzuim wijst en hem opnieuw de gelegenheid geeft binnen 8 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.
b. Over de betaling die niet tijdig is verricht kan Opdrachtnemer rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum als bedoelt in artikel 11 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
c. Opdrachtnemer is na verloop van de in lid a. bedoelde termijn van 8 dagen en vervolgens na het zenden van een ingebrekestelling bevoegd tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde bedrag. Indien Opdrachtnemer hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de Opdrachtgever.
d. Opdrachtnemer blijft de eigenaar van (nog niet verwerkte) materialen, totdat de Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 14. Garantie
a. Opdrachtnemer geeft, indien dit is overeengekomen, ten aanzien van de werkzaamheden een Garantiecertificaat. In het garantiecertificaat kan worden afgeweken van hetgeen in de Algemene Voorwaarden wordt gesteld.
b. De garantie vervalt indien gebreken aan het werk niet of niet zo spoedig mogelijk nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, schriftelijk aan Opdrachtnemer zijn gemeld.
c. Gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de Opdrachtgever, werkzaamheden door derden, dan wel door van buiten komende oorzaken vallen buiten de garantie.
Artikel 15. Geschillen
Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van en onder deze Algemene Voorwaarden vallende rechtsverhouding, dan wel nadere overeenkomsten, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
a. Opdrachtnemer aanvaardt alleen de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

b. Eventuele toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever laten echter de toepasselijkheid van de voorwaarden van Opdrachtnemer onverlet.
c. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever vinden alleen toepassing op de daarvoor bestemde opdracht.