Garantie bepalingen


TONZON Garantiebepalingen Vloerisolatie
Algemeen
TONZON garandeert de kwaliteit van de vloerisolatie voor minimaal 10 jaar, de installateur de bevestiging. Mocht de Opdrachtgever de Installateur onverhoopt niet meer kunnen aanspreken, dan kan de Opdrachtgever TONZON ook aanspreken op de garantie op de bevestiging wanneer het gereedkomen van de isolatie is gemeld bij TONZON en de Installateur door TONZON is erkend.
Garantie
TONZON en de Installateur garanderen aan de Opdrachtgever van de TONZON Vloerisolatie, voor een periode van 10 jaar:
A. de kwaliteit van de TONZON bodemfolie;
B. de kwaliteit en blijvende isolatiewaarde van de TONZON Thermoskussens indien deze zijn toegepast in droge ruimtes, waarbij vocht uit de bodem wordt geweerd door TONZON Bodemfolie of een waterdichte afwerkvloer;
C. de correcte en volgens TONZON-verwerkingsvoorschriften uitgevoerde montage van TONZON bodemfolie en TONZON-Thermoskussens.
Garantie op de isolatiewaarde en bevestiging wordt gegeven bij toepassing in droge kruipruimtes en zolders. In vochtige kruipruimtes moet de bodem zijn afgedekt met TONZON Bodemfolie. Kruipruimtes die permanent of periodiek onder water staan moeten watervrij worden gehouden of zodanig zijn voorzien van een standaard bodemafsluiter dat deze op het water blijft drijven zodat de lucht boven de afdekking voldoende droog kan blijven.
Kwaliteitsverklaring Vloerisolatie
De TONZON kwaliteitsverklaring (ISSO-verklaring isolatiewaarde en DUBO certificaat) dient bij de factuur te worden bewaard.
Voorwaarden
I. De Garantie heeft een looptijd van 10 jaar vanaf het moment van oplevering van de vloerisolatie en is beperkt tot een bedrag, dat ten hoogste gelijk is aan de som van de isolatie-werkzaamheden of het gedeelte daarvan, dat betrekking heeft op het onderdeel, waarover de klacht is ingediend;
II. Opdrachtgever is gehouden direct na het ontstaan van een klacht de Installateur daarvan in kennis te stellen, alsmede de Installateur en/of TONZON toe te staan de klacht te verhelpen door het betreffende object of gedeelte daarvan opnieuw te isoleren, dan wel gebreken van andere aard te herstellen of anderszins weg te nemen. De Installateur en/of TONZON zullen daarvoor geen kosten in rekening mogen brengen;
III. Zolang een aanspraak op garantie de Installateur en/of TONZON niet heeft bereikt, is het de opdrachtgever niet toegestaan zich in deze tot andere partijen of tot de rechter te wenden, of de Installateur en/of TONZON op andere wijze te houden aan hun verplichtingen;
IV. De Installateur en/of TONZON zijn slechts gehouden hun garantieverplichtingen na te komen, indien:
a. tijdige en volledige betaling van de isolatiewerkzaamheden door opdrachtgever heeft plaatsgevonden;
b. opdrachtgever niet reeds aan derden opdracht heeft gegeven om klachten te verhelpen.


Verwerkingsvoorschriften TONZON Vloerisolatie

Standaard uitvoering

De bevestiging van de thermoskussens geschiedt mechanisch. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van zo groot mogelijke thermoskussens, waar mogelijk van muur tot muur. De TONZON Thermoskussens worden aangebracht onder alle typen vloeren: houten vloeren (tussen de balken), beton en holle baksteen, EPS en PUR.

Op de plaats waar een nietje (hout), folieplug (beton en holle baksteen) of EPS-schroef (EPS en PUR) het kussen doorboort, wordt de folie versterkt met folieversterkers. Alle kussens worden afgesloten zodat de binnenkant ook op de lange duur niet kan vervuilen of ver-stoffen. Om een goede afsluiting te krijgen, zijn de kussens circa 40 cm. langer dan de te isoleren baan. De kussens worden bij betonvloeren aan de onderzijde aan elkaar gekoppeld om een enigszins gelijkmatige luchtlaag te verkrijgen. Bij houten vloeren, bij montage tussen de balken, wordt de onderzijde van de kussens afgewerkt tegen de onderkant van de balken(hetzij tegen de zijkant, hetzij tegen de onderkant).

Er wordt op toegezien dat de binnentredende ventilatielucht niet uitmondt boven de kussens, maar alleen onder de kussens ververst. Bij de afwerking wordt ook het kruipluik voorzien van een thermoskussen. Dit kussen wordt voorzien van een waarschuwingssticker met aanwijzingen voor het gebruik van open vuur in de kruipruimte.

TONZON Bodemfolie moet de bodem bedekken en zijn opgezet tegen de funderingsmuren. Om verschuiven te voorkomen is de folie mechanisch vastgezet aan de onderkant van de funderingsmuren op ca. 1/3 van de hoogte van de funderingsmuur, of tenminste boven het gebruikelijke, maximale niveau van de grondwater. Eventuele lassen of insneden zijn afgedicht met tweezijdig watervaste tape. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle aanbiedingen gebaseerd op de volgende voorwaarden:

1. De kruipruimte, c.q. alle compartimenten van de kruipruimte zijn zonder hakken, breken, zagen of graven toegankelijk;
2. De toegang en bereikbaarheid wordt niet belemmerd door onpraktisch opgehangen leidingen;
3. De kruipruimte is vrij van organisch- (ijzer, hout) of chemisch afval en giftige stoffen waaronder asbest en gassen;
4. De kruipruimte heeft een vlakke bodem zonder puin of andere materialen of goederen;
5. De kruipruimte is vrij van ongedierte;
6 De hoogte van de kruipruimte is minimaal 50 cm. Geringere hoogtes zijn niet onuitvoerbaar, maar wel kosten-
verhogend. De hoogte die minimaal noodzakelijk is om nog werkzaamheden te kunnen uitvoeren bedraagt bij houten vloeren 25 cm en bij betonvloeren 40 cm;
7. Oude, vochtig geworden vloerisolatie, zoals minerale wol is uit de kruipruimte verwijderd. Droge minerale wol kan slechts met schriftelijke goedkeuring van de Opdrachtgever behouden blijven;
8. Bij de uitvoering, bevindt zich geen water op de bodem van de kruipruimte;
9. De Installateur is niet aansprakelijk voor schade aan verborgen leidingen of kabels bij het boren van
ventilatiegaten;
10. De Installateur is niet aansprakelijk voor lekkages aan ondeugdelijke of gecorrodeerde leidingen en rioolwerk;
11. Mangatwacht wordt door de Opdrachtgever verzorgd;
12. Bij uitvoering van vloerisolatie dient de Opdrachtgever, om vervuiling van vloerbedekking te voorkomen, de vloer
tussen kruipluik(en) en toegangsdeur voldoende te bedekken met kranten of doeken.

Laat commentaar achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *